Seimas priėmė pataisytą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą: kas keisis?

Seimas ketvirtadienį priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kurios yra paremtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Seimo narių siū-lymais. Pagrindinė naujiena – kad įstatyme atsisakoma grėsmės lygių ir pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo – atsiras pagalbos šeimai poreikis ir vaiko apsaugos poreikis. Pirmuoju atveju šeimai bus teikiama pagalba, antruoju bus stengiamasi laipsniškai užtikrinti vaiko saugumą pirmiausia išnaudojant giminaičių pagalbą.

Net ir nustačius vaiko apsaugos poreikį pirmiausia bus taikoma laikinoji priežiūra, kurios metu vaiko saugumas bus užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkėlus vaiką su tėvais ar vienu iš nesmurtaujančių tėvų į krizių centrą.
Tai reiškia, kad į teismą dėl tėvų teisių apribojimo bus kreipiamasi tik tuomet, kai bus išnaudotos visos kitos priemonės, bet tėvai nerodys jokių pastangų keistis ar keisti savo elgesį.
„Šiuo įstatymu mes aiškiai įtvirtiname esminį principą – vaiko prigimtinę teisę augti bio-loginėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius. Kiekviena šeima nusipelno turėti gali-mybę keistis ir keisti savo elgesį, mes turite tam suteikti visą įmanomą pagalbą. Tačiau kartu noriu aiškiai pabrėžti, kad smurtas prieš vaiką ir fizinės bausmės kaip auklėjimo priemonė išlieka negalimi, nes smūgiai, žeminimas ar nepriežiūra, patiriama iš myli-miausių žmonių, žaloja ne tik vaiko kūną, bet ir dvasią“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Primenama, kad 2018 m. dėl smurto artimoje aplinkoje nežuvo nė vienas vaikas. „Tai pavyko pasiekti dėl didžiulio visuomenės, politikų ir nevyriausybinių organizacijų atsto-vų dėmesio šiai temai, dėl platesnės informacijos sklaidos apie visų rūšių smurto žalą vaikui ir visuomenei“, – sako ministras.

Pagrindinės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo naujovės

Apsunkintas vaiko paėmimas iš tėvų. Vaiko paėmimas iš tėvų įmanomas tik tuomet, jeigu nustačius vaiko apsaugos poreikį ir pritaikius laikinąją priežiūrą bei suteikus pa-galbą situacija nesikeičia arba blogėja, o tėvai nenori keisti savo elgesio. Įstatyme sa-koma, kad to gali būti imamasi, kai norima apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus fizi-niam ar psichiniam saugumui, sveikatai, gyvybei, siekiama išvengti reikšmingos žalos atsiradimo vaiko sveikatai ir kai neįmanoma apsaugoti vaiko kitais būdais.

Sugriežtinti reikalavimai vaiko teisių apsaugos specialistams. Naujosiomis pataiso-mis šalia įprastų ribojimų darbui su vaikais papildomai numatomi griežtesni reikalavi-mai vaiko teisių apsaugos specialistams. Pavyzdžiui, šalia draudimo dirbti su vaikais padariusiems sunkių ar labai sunkių nusikaltimų prieš vaiką, pridedama, kad vaiko tei-sių specialistais negali dirbti teisti už kitus apysunkius ar nesunkius nusikaltimus, jei teistumas nėra išnykęs ar panaikintas. Šioje srityje negalės dirbti ir žmonės, kuriems buvo ar yra apribotos tėvų teisės arba jeigu jie dėl savo kaltės prarado galimybę globoti vaiką. Tokio darbo durys užvertos ir žmonėms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, psichot-ropinėmis medžiagomis arba neatitinkantiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimo.

Sušvelnintas vaiko iki 6 metų palikimas be priežiūros. Naujomis pataisomis panašiai kaip ir anksčiau numatoma, kad vaiko tėvai turi pasirūpinti, jog vaikas iki 6 metų ar vai-kas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būti-nybės neliktų be vyresnių nei 14 metų žmonių priežiūros. Tačiau palikimu be priežiū-ros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti.
Pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių vertinimo. Įstatyme nebelieka grėsmės lygių ir pereinama prie vaiko ir šeimos poreikių vertinimo. Jeigu šeimai ar vaikui nustatomas pagalbos poreikis, tuomet savivaldybė teikia pagalbą – tai gali būti psichologo konsul-tacijos, pozityvios tėvystės kursai ar bet kuri kita pagalba. Jeigu vaikui nustatomas apsaugos poreikis, tuomet pirmiausia taikomas naujas laikinosios priežiūros institutas, kuris reiškia, kad vaikas iš tėvų nėra paimamas, bet saugumas užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkeliant vaiką su tėvais, vienu iš tėvų į krizių centrą. Laikinoji priežiūra gali trukti iki 30 dienų, o jei reikia – pratęsta dar iki 30 dienų.

Išmokos fiziniams asmenims, kurie padės užtikrinti vaiko saugumą. Jeigu vaikui nustatomas apsaugos poreikis ir sutariama laikinąją priežiūrą skirti giminaičiams ar ki-tiems artimiems asmenims, tuomet už kiekvieną vaiką jiems bus mokama laikinosios priežiūros išmoka. Išmoka už prižiūrimą vaiką gali siekti 228 eurus per mėnesį: ji mo-kama nuo ketvirtos dienos, bet jos dydis priklausys nuo dienų skaičiaus, kai prižiūrimas vaikas. Išmoka išmokama pasibaigus vaiko laikinai priežiūrai per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo savivaldybės administracijai.
Nustatoma atsakomybė už žinomai melagingus pranešimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Jei iki šiol galiojo bendro pobūdžio atsakomybė už melagingus pranešimus apie nusikaltimą, tai šiuo atveju išskiriami pranešimai vaiko teisių apsaugos specialistams. Bet atkreiptinas dėmesys, kad žinomai melagingas pranešimas nėra nepasitvirtinęs pranešimas. Tai reiškia, kad melagingas pranešimas turi būti įrodytas.

Išauga tėvų teisės. Apsunkinus vaiko paėmimą iš tėvų kartu nustatoma teisė tėvams pasinaudoti nemokama advokato pagalba teisme, jeigu laikinoji priežiūra nedavė vai-sių ir nutariama kreiptis į teismą dėl vaiko paėmimo iš tėvų. Tėvai taip pat bus informuo-jami apie vaiko teisių apsaugos institucijų vykdomą duomenų rinkimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams arba yra neįmanoma dėl kitų objektyvių priežasčių. Be to, tėvams netaikomas konfidencialumo reikalavimas atvejo vadybos po-sėdžiuose, kuriuose savivaldybės, policijos atstovai ir vaiko teisių apsaugos specialistai sprendžia apie šeimos pažangą ir teikiamą pagalbą šeimai.
Pagrindinės įstatymo nuostatos, susijusios su apsaugos poreikio nustatymu, laikino-sios priežiūros instituto įvedimu, išmokomis asmeniui, laikinai prižiūrinčiam vaiką, bei nemokama teisine pagalba teisme įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.
Alfa.lt informacija 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.